Regulamin korzystania ze strony internetowej www.spozywcza.pl

I. Postanowienia Wstępne
§ 1  Niniejszy Regulamin  określa zasady korzystania ze strony internetowej www.spozywcza.pl
§ 2  Przed rozpoczęciem korzystania ze strony, Użytkownik zobowiązany jest  zapoznać się 
z  niniejszym  Regulaminem.  
§ 3  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  1. Administrator - osoba zarządzająca i czuwająca nad właściwym funkcjonowaniem strony internetowej www.spozywcza.pl.
  2. Strona – strona internetowa www.spozywcza.pl będąca własnością Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy (dalej ZSS) o charakterze informacyjno-reklamowym znajdująca się pod adresem www.spozywcza.pl, publikująca nie tylko własne treści ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Administratorem.
  3. Użytkownik -   każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta  ze strony poprzez odbieranie z niej informacji lub zamieszczanie  na stronie  danych na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
  4. Korzystanie ze strony -  wejście  Użytkownika na stronę  www.spozywcza.pl, zapoznanie się z Regulaminem   i  akceptację jego  postanowień  oraz zobowiązanie  Użytkownika   do ich przestrzegania.
  5. Rejestracja  na stronie -   przydzielenie Użytkownikowi indywidualnego konta,  poprzedzone  wcześniejszą rejestracją Użytkownika z podaniem danych personalnych określonych przez Administratora za pomocą poczty e-mail  lub telefonicznie.
  6. Materiały -  treści pełniące funkcję informacyjną i reklamową, pliki tekstowe lub graficzne, przekazane Administratorowi, w celu ich zaprezentowania w celu popularyzacji oferty ZSS lub osób trzecich. Szczegóły i sposób przekazania materiałów reklamowych określa Administrator indywidualnie z Użytkownikiem.

II. Zasady Ogólne
§ 1  Korzystanie ze strony jest bezpłatne. Wyjątek może stanowić zamieszczanie materiałów reklamowych 
§ 2  Odpowiedzialność za wykorzystywanie informacji zawartych na stronie spoczywa na Użytkowniku.
§ 3  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze strony.
§ 4 W przypadku otrzymania uzasadnionych informacji, iż na stronie znajdują się treści i materiały naruszające obowiązujące prawo lub dobra osobiste osób trzecich,  Administrator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 
§ 5 Jeśli Administrator  poweźmie  wątpliwości  co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji na stronie, zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania  ze strony do czasu uprawdopodobnienia danych, że są one prawdziwe. Administrator wskaże w jaki sposób Użytkownik może uprawdopodobnić dane  za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
§ 6  Użytkownik, naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu lub zamieszczający materiały, których rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub administratora, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami, może zostać pozbawiony możliwości korzystania ze strony poprzez usunięcie lub zablokowanie jego konta przez Administratora.  Usunięcie lub zablokowanie konta nie wymaga uzasadnienia.


III. Przesyłanie i publikacja materiałów reklamowych
§ 1 Uprawnionym do zamieszczenia materiałów reklamowych na stronie jest wyłącznie Administrator i delegowani przez niego Użytkownicy uprzednio  zarejestrowani się na stronie.
§ 2 Zabronione jest przekazywanie na stronę materiałów, zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, dobra osobiste lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
§ 3 Administrator  zastrzega sobie prawo weryfikacji przekazanych przez Użytkowników materiałów  oraz  prawo odmowy opublikowania na stronie przekazanych materiałów. Odmowa opublikowania przekazanych przez Użytkownika  materiałów nie wymaga uzasadnienia.
§ 4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników przekazujących i publikujących materiały naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
§ 5 Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę w szczególności  wynikające z zamieszczonych na stronie materiałów Użytkownika.

IV. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych
§ 1 Układ materiałów znajdujących się na stronie, jak i jego poszczególne części: grafika, materiały pisemne, zdjęcia i inne, korzystają z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich.
§ 2 Materiały znajdujące się na stronie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku ZSS oraz odbiorców oferty ZSS. Wszelkie inne wykorzystanie, między innymi do celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie w inny sposób osobom trzecim, może następować tylko pod warunkiem  uzyskania pisemnej zgody od Administratora i w ramach przeznaczenia uzgodnionego przez strony.  
§ 3  Informacje dotyczące danych osobowych przekazywane na stronę www.spozwcza.pl pozostają własnością osoby przekazującej, jednak przesłanie ich na stronę jest jednoznaczne ze zgodą na ich wykorzystywanie przez Administratora do celów wewnętrznych. W każdym przypadku  przekazania  danych przez Użytkownika,  dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm). Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności znajdują się w „Polityka prywatności” na stronie www.spozywcza.pl.
§ 4 Publikacja linku do strony www.pozywcza.pl na innych stronach internetowych wymaga pisemnej zgody Administratora. 
§ 5  Nazwa i logo graficzne Administratora oraz adres internetowy www.spozywcza.pl są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Wszelkie ich kopiowanie i powielanie bez  pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

V. Przerwy Techniczne
§ 1  Administrator dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna,  przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.
§ 2  Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii strony, 
w szczególności za ewentualną utratę znajdujących się w nim danych.  Administrator nie jest  zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych przekazanych przez Użytkownika materiałów.

VI. Postanowienia końcowe
§ 1 Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować poprzez formularz kontaktowy w menu „Kontakt”
§ 2 W przypadku jakichkolwiek sporów mogących  wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem  oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd  powszechny   właściwy dla siedziby Administratora.
§ 3  Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a zawartość strony nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.
§ 4 Administrator  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.spozywcza.pl i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
§ 5  Regulamin  wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.