Zespół Szkół Spożywczych rozpoczyna piątą edycję zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu "Zawodowe Horyzonty 5". Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 – Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego. Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie od  września 2013 roku do września 2015roku i obejmuje cykl spotkań szkoleniowych, odbywających się według ustalonego harmonogramu. O udział w projekcie mogą się ubiegać uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.

Projekt obejmuje następujące typy zajęć pozalekcyjnych:
  • zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy,
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów egzaminacyjnych i maturalnych,
  • zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe,
  • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
  • miesięczne staże zawodowe realizowane w okresie lipiec – sierpień 2014 i 2015.
Uczniowie mają prawo udziału w jednym lub dwóch zajęciach oraz w stażu zawodowym. Beneficjentom udostępnione zostają bezpłatnie materiały edukacyjne (podręczniki, słowniki, programy, nośniki do zapisu danych). Zajęcia odbywać się będą w pracowniach Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy. Staż zawodowy trwa jeden miesiąc i odbywać się będzie w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowo-handlowym na terenie miasta Bydgoszcz. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne!
 
Regulamin oraz szczegółowy opis zajęć znajduje się w załączonych dokumentach: