Zawdowe Horyzonty 4

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez realizację z uczniami ich pasji zawodowych w laboratoriach i salach szkolnych.
 
Uczęszczając na zajęcia uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności przydatne potem w zawodzie. Szczegółowy regulamin zamieszczamy w tym miejscu.
 
Zawodowe Horyzonty 3
 
Projekt przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 
Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej bydgoskich szkól zawodowych uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów. W ramach projektu "Zawodowe horyzonty 3" 14 bydgoskich szkół zawodowych wdraża programy rozwojowe, obejmujące m.in.:
  • prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych rozwojem kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem informatyki, matematyki, języków obcych),
  • prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce (przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu edukacji),
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną (m.in. zapobieganie agresji, usprawnienie zdolności uczenia się),
  • zakup nowoczesnych środków dydaktycznych,
  • współpracę z pracodawcami.
Zadania:
  • Działanie 1: zajęcia wyrównawcze dla uczniów o niskich osiągnięciach szkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka polskiego i nauki języków obcych,
  • Działanie 2: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, rozwijające kompetencje kluczowe,
  • Działanie 3:pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA
 
I.        Postanowienia ogólne
 
1.   Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9.2 – Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego.
2.   Program jest realizowany w okresie od września 2011 roku do czerwca 2012 roku, zgodnie z indywidualnymi harmonogramami zajęć dla grup.
3.   O udział w projekcie mogą się ubiegać uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.
4.  Projekt obejmuje zajęcia wyrównawcze, dodatkowe i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (łącznie 20 grup).
5.   Zakres merytoryczny zajęć obejmuje: zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia dodatkowe projektowanie procesów technologicznych, projektowanie i budowanie modeli logistycznych, przyrodnicze, informatyczne (internetowe zasoby cyfrowe), z języka angielskiego oraz zajęcia wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.
6.   Uczniowie/uczennice mają prawo udziału w różnych rodzajach zajęć równocześnie (maksymalnie w 3 rodzajach zajęć).
7.   Beneficjentom/beneficjentkom udostępnione zostaną bezpłatnie materiały edukacyjne (podręczniki, słowniki, programy, nośniki do zapisu danych).
8.   Zajęcia odbywać się będą w pracowniach Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.
9.   Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 
II.   Wybór beneficjenta
 
1.   Termin rekrutacji upływa 20 września 2011 roku.
2.  Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest: złożenie wypełnionej i podpisanej przez uczniów /uczennice oraz rodziców deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych.
3.  Rekrutacja na zajęcia wyrównawcze odbywa się na podstawie diagnozy wstępnej, oceny końcowej z danego przedmiotu w roku szkolnym 2010/2011, przystąpienie do egzaminy poprawkowego oraz sytuacja rodzinna/materialna ucznia. (pierwszeństwo mają uczniowie/uczennice o niskich ocenach i trudnej sytuacji rodzinnej).
4.  Nabór do grupy wsparcia psychologiczno – pedagogicznego odbywa się na podstawie analizy opinii/orzeczeń PPP, opinii wychowawcy klasy i przeprowadzonego wywiadu.
5.  O naborze do grup na zajęcia dodatkowe decyduje kolejność zgłoszenia.
6.  Grupy na zajęciach wyrównawczych liczą 10 do 15 osób, na zajęciach dodatkowych od 10 do 12 osób, a na zajęciach wsparcia psychologiczno – pedagogicznego od 8 do 10 osób.
7. Przy naborze przestrzegana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
8. Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie, obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
9. Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane:
a)     zwolnieniem lekarskim,
b)     usprawiedliwieniem pisemnym rodzica bądź prawnego opiekuna w sytuacji zaistniałego nagłego wypadku losowego.
 
III.       Postanowienia końcowe
 
1.   Bieżące informacje na temat zajęć realizowanych w ramach projektu będą publikowane na tablicy ogłoszeń na parterze.
2.   Za kontakt z beneficjentami i osobami prowadzącymi zajęcia odpowiada koordynator projektu Anna Imbiorkiewicz,