dla uczniów w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy
Wyprawka szkolna 
 

Informujemy, że 19 lipca 2016 r.  weszło  w życie  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom  – „Wyprawka szkolna”. 

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów: 

1) słabowidzących,

2) słabosłyszących,

3) niesłyszących,

4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym lub znacznym

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7, 

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkołyzawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

Stypendium szkolne 

Przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego następuje na podstawie wniosku składanego przez rodziców / opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września danego roku szkolnego.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), tj. 514 zł od października 2015 r.

Informacje szczegółowe:  Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Edukacji i Sportu Referat Ekonomiczny, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 321, tel. 52 58 58 424, 52 58 58 876, 52 58 58 984, 52 58 58 659.

Druki wniosków wraz z załącznikiem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy lub w każdej szkole publicznej prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz, a także w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pokój 321.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września danego roku szkolnego. 

Wypełnione wnioski można składać do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15

Bydgoska Karta 3+  

Dla posiadaczy bydgoskiej karty dużej rodziny wypożyczenie podręczników z biblioteki szkolnej na podstawie Zarządzenia nr 465/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z zastosowaniem się do wewnątrzszkolnego regulaminu programu "Bydgoska Rodzina 3+"

Regulamin wypożyczenia podręczników w ramach programu "Bydgoska Rodzina 3+" w Zespole Szkół Spożywczych
na podstawie Zarządzenia nr 465/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Regulamin programu "Bydgoska Rodzina 3+":
  1.  Bezpłatne podręczniki w ZSS wypożycza się uczniom w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+.

  2. Podręczniki szkolne wypożycza się uczniowi, którego rodzic / opiekun prawny lub uczeń pełnoletni złożył wniosek do Dyrektora ZSS. 

  3. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuły potrzebnych podręczników oraz numer posiadanej Bydgoskiej Karty Rodzinnej oraz kserokopię tego dokumentu.

  4. Wypożyczenie podręczników w ramach programu BYDGOSKA RODZINA 3+ nie obejmuje uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

  5. Podręczniki są wypożyczane uczniom ZSS na okres danego roku szkolnego na podstawie umowy użyczenia podpisanej przez rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia z Dyrektorem szkoły.

  6. W przypadku skreślenia ucznia z ewidencji ZSS, przeniesienia do innej szkoły lub rezygnacji z nauki podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

  7. Po zakończeniu danego roku szkolnego uczniowie korzystający z programu Bydgoska Karta 3+ zobowiązani są  zwrócić użyczone podręczniki do biblioteki szkolnej.

  8. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia podręcznika rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Dyrektora ZSS i ustalenia formy zwrotu.