KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

Od 1 września 2015 r. Zespół Szkół Spożywczych organizuje bezpłatne kursy kwalifikacyjne (KKZ), dające możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje  w danym zawodzie.

 

Zespół Szkół Spożywczych prowadzi nabór na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2016/2017

Lp.

Nazwa zawodu

Nazwa kursu / kwalifikacji

1.       

Technik logistyk

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – A.30.

2.       

Technik technologii żywności

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych – T.16.

3.       

Wędliniarz

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych – T.5.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego już wykształcenia. Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

Zawody są podzielone na kwalifikacje, dzięki temu możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych.

Na wybrany kurs kwalifikacyjny może uczęszczać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), bez względu na posiadane wykształcenie.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych po ukończeniu kursu uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystąpi i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie (świadectwo ukończenia liceum lub technikum) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

U W A G A! Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania dyplomu technika.